اِی.اِل.ئی/ حمل و نقل ژنراتور 360 تنی نیروگاه کیوسیله

721

حمل و نقل ژنراتور 360 تنی نیروگاه کیوسیله استان امپومالانگا آفریقای جنوبی، توسط شرکت اِی.اِل.ئی