اصطلاحات انگلیسی چشم روی هم نگذاشتن، English idioms

152
آموزش اصطلاحات زیر توسط استاد محمدرضا عموحسینی و استاد امیرحسین آقا محمد Not sleep a wink: Not to sleep at all چشم روی هم نگذاشتن To shiver with cold: To shake slightly because you are cold or frightened, To tremble ✔ از سرما یا ترس لرزیدن
pixel