قفل گذاری PDF، جلوگیری از Print PDF، قفل امنیتی

1,366
LockOnline.ir : معرفی قفل صدف جهت قفل گذاری روی PDF، جلوگیری از چاپ سند PDF ، محدودسازی اجرای فایل PDF به رایانه ای خاص توسط سریال هارد دیسک، امنیت فروش فایل PDF
pixel