نماز برخی مسئولین ..این قسمت ،معاون فرماندار!!!

132

اگر نماز رو انقدر سریع می خونند،پس چرا وقت ناهار و نمازشون 2ساعت طول می کشه؟؟؟؟؟؟