وضعیت آماری بهداشت دهان و دندان در ایران | کلینیک کریستال

272
آیا می دانید در ایران تنها حدود 15 تا 25 درصد دندان‌های آسیب‌دیده به علت پوسیدگی ترمیم می‌شوند و سایر موارد در دهان رها می شوند تا به عصب برسند یاکشیده شوند. آیا می دانید در ایرانیان حدود 40 ساله چیزی در حدود 7 دندان کشیده شده دارند و با توجه به اینکه که هر فرد بزرگسال باید 28 دندان سالم داشته باشد، به طور متوسط هر ایرانی حدود 40 سال حدود 21 یا 22 دندان دارد.
pixel