فیزیک یازدهم قانون دست راست بخش 1

716

فیزیک یازدهم قانون دست راست و حل تمرین بخش 1 مدرس جناب آقای مهندس نجابت دبیر فیزیک دهم و یازدهم دبیرستان غیردولتی هوشمند سیدالشهدا(ع)

pixel