مراقبت صحیح را بیاموزیم

505
دختری در نگهداری از مادرش که به نوعی دمانس مبتلاست به انتهای خط رسیده است. خسته، نگران، مستاصل....او با مادر پرخاشگری و بد رفتاری می کند. تا اینکه رفتار خوب نوه بیمار در غذا دادن به عروسکش را مشاهده می کند.
جهان با من برقص
%87
کارگردان: سروش صحت مدت زمان: یک ساعت و 33 دقیقه
جهان با من برقص
pixel