مراقبت صحیح را بیاموزیم

631
دختری در نگهداری از مادرش که به نوعی دمانس مبتلاست به انتهای خط رسیده است. خسته، نگران، مستاصل....او با مادر پرخاشگری و بد رفتاری می کند. تا اینکه رفتار خوب نوه بیمار در غذا دادن به عروسکش را مشاهده می کند.
pixel