دکترسرکشیک زاده تدریس درس 2 دین و زندگی پیش در شبکه 1

2,408

برنامه ونوس شبکه یک سیما 21 آذر ماه میزبان دکتر سرکشیک زاده بود و مراتب توحید نظری توسط برند دین و زندگی کنکور ، دکتر سرکشیک زاده به طور کامل تدریس شد