کنگره جهانی اسپرانتو به سال 1934 در سوئد.

140

سند تاریخی از گردهمایی جمعی از اسپرانتیست های سرتاسر دنیا در کنگره جهانی اسپرانتو به سال 1934 در استکهلم.

اسپرانتو
اسپرانتو 63 دنبال کننده