بازدید هیئتی از نمایندگان زن احزاب مختلف لبنان از پارک فناوری پردیس

63