دنبال کردن باکتری توسط گولبول سفید ... خیلی جالب

876
نوتروفیل به دنبال باکتری می دود.(lpfars.ir)
pixel