سمپاشی کنه ومایت پرندگان

68
شرکت سمپاشی نانوفناوران بهداشت تهران ،باکادرمتخصص ومجهز،متشکل ازکارشناسان حشره شناسی پزشکی،بهداشت محیط ،کارشناسان سم شناسی واکیپ مجهز بااستفاده ازسموم کاملااختصاصی وترکیبی،پروژه های سمپاشی کنه ومایت پرندگان درساختمانها ومنازل مسکونی،برجها،کارخانجات وغیره راباموفقیت کامل وضمانت نامه معتبرطبق آخرین دستورالعملهای بهداشتی ومجوزرسمی ازوزارت بهداشت انجام می دهد.تلفن تماس:شمال تهران۲۲۰۴۸۲۷۸_غرب تهران۸۶۰۱۳۰۶۲_مرکزوجنوب تهران۶۶۹۵۹۷۲۹_مدیریت۰۹۱۲۰۷۰۵۷۴۶_پاسخگوی شبانه روزی۰۹۱۹۷۱۷۳۴۵۴
pixel