هم خودتان اینگونه باشید، هم دیگران را به این کار سفارش کنید!

5,680

تعبیر زیبای امیر المؤمنین علیه السلام درباره منزلت و جایگاه زن در خانواده و جامعه