اسلب سرامیک CARRARA | زیگما | کلکته رگه دار | راک سرامیک

56
اسلب سایز یک در سه پرسلان با جذب آب صفر سرامیک لعابدار مات | پولیش
pixel