همایش شخصیت هدفمند دانشگاه فرهنگیان

106
تیزر همایش شخصیت هدفمند دانشگاه فرهنگیان مشهد، پردیس شهید بهشتی برشی از دوره GSM با ارائه ایمان ارجمند راد به دعوت انجمن علمی دانشگاه فرهنگیان مشهد
pixel