مدرسه حفظ قسمت 121- سوره بروج 3

88

اینجا مدرسه حفظه یعنی جایی که شما به آسونی میتونید حافظ جز سی قرآن بشید.