اعزام گروه های جهادی به منطقه محروم اخترآباد ملارد

624
اعزام گروه های جهادی از امامزاده ابراهیم (ع) ملارد به منطقه محروم اخترآباد شهرستان ملارد
pixel