بر گرد تو ای همه کسم - آهنگ غمگین

2,323

فراموشی نمی آورند . . . این سپیدهای کوچک لعنتی هر چه هم که تعدادشان را زیادتر کنی فراموشی نمی آورند اینکه مثلاً هیچ اسمی دلت را نلرزاند اینکه به خاطر نیاوری این اسم کوچک چند بار در روز از دهانت می چکیده و چند جانم بر گونه هایت می نشانده است یا مثلاً به یادت نیاید این چشم ها را آخرین بار کجا به قهوه ی ترک تشبیه کرده ای ! نه ، فراموشی نمی آورند به خوابت نمی برند پیش از آن که هزار خاطره پشت پلک هایت رژه رود پاک نمی کنند از خیابان حافظه ات رد پاهای مسافری را که با برف زمستان رسید اجاق کور شاعرانگی ات را روشن کر

نفیسه خاتون
نفیسه خاتون 17.6 هزار دنبال کننده