موتورسیکلت تریومف استریت اسکرمبل ۲۰۱9، رونمایی شد

211

تریومف (Triumph) در سال ۱۹۰۲ بنیان نهاده شد، اما توسط جان بلور در سال ۱۹۸۴ و پس از اینکه شرکت اصلی؛ مهندسی تریومف (Triumph Engeeiniring) به جان بلور سپرده شد، کار خود را توسعه داد. بیشترین آمار فروش تریومف، مربوط به سال ۲۰۱۲ است، که فروش ۴۹,۰۰۰ دستگاه موتورسیکلت ثبت کرد و آمار کارکنان استخدامی خود را به ۱,۶۰۰ نفر افزایش داد.www.cardo.ir

سایت کاردو
سایت کاردو 169 دنبال کننده