بازبینی بار فریت و برسی موارد ممنوعه

48
در این ویدئو بار یکی از مشتریان عزیز را که از کرمان به دفتر شرکت ارسال شده بود تا از آنجا به کانادا فرستاده شود را بازبینی کردیم و موارد ممنوع در فریت بار مسافری را از بار جدا کردیم تا امکان ارسال بار هوایی فراهم شود. www.hfocargo.com 02144994800 - 09120994809
pixel