ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

آماده برای گام سوم

380
تقریباً دو هفته تا آغاز گام سوم ایران درراستای کاهش تعهدات برجامی باقی مانده است. جمهوری اسلامی پیش از این برای مقابله با بی تعهدی اروپاییها در قبال وظایفشان در برجام، دو گام برای کاهش تعهدات برجامی برداشته است.
pixel