چقدر درباره «اوراق اجاره» اطلاعات دارید...؟

67

یکی از روش های تامین مالی که به دلیل ویژگی های خاص مورد استقبال بنگاه های اقتصادی قرار گرفته... www.novinib.com www.linkedin.com/company/novin-investment-bank-group