اموزش ساختن مدارمحافظ اتصال کوتاه برای منبع تغذیه

212

کانال فراالکترونیک : این مدار درخروجی منبع تغذیه ها قرار میگیرد وبه عنوان محافط اتصال کوتاه در منبع تغذیه عمل میکند وجلوگیری از سوختن دستگاه میشود لینک کانال تلگرامی ما: https://t.me/FaraElctronic/1835