یک تیر - روز اصناف مبارک

344

اصناف، صنف، بازار و بازاريان همگي از گذشته های دور تا کنون، همواره در تاریخ این مرز و بوم نقش مهم و سازنده ای از خود نشان داده و امروز نیز هر چه به جلو حرکت می کنیم .ادامه مقاله در http://mahak.info/eGAZR