دپ_شاه شکسته_خسته صدا_مهراب

869
بِع هَمع میگَم یِع روزئ دِلَمو خون کَردئ بِع هَمع میگَم چِشآمو خیسِع بآرون کَردئ مَنئ کِع زِندِگیم اَز یِع کوه مُحکَم تَر بود بِع هَمع میگَم کِع زِندِگیمو نآبود کَردئ مَنِع مِهرَبونِع دیروز اِمروز وآسَت بَدَم مَنئ کِع قِیدِع رِفیقآمو جِلو چِشآت زَدَم دآدآشآ شَرمَندَم رِسیدَم بِع حَرفِتون فَقَط اِمروز دیر نَکُنین بِرِسین بِع عَقدِشون
pixel