آشنایی انواع روش های آماری در پژوهش- درس دوم: رگرسیون خطی

742
همیاردرس
همیاردرس 239 دنبال‌ کننده

مدرس: دکتر مهدی مرادی. به سایت hamyar-dars.ir مراجعه شود. در این فیلم آموزشی، با توجه به مفهوم رگرسیون و اصول مربوط به آن، روش های یافتن بهترین معادله خطی که از نقاط حاصل از آزمایش می گذرد، ارائه می شود. همچنین در این آموزش، متوجه خواهید شد که چگونه معادله ای برای پیش بینی مقادیر مورد نیاز در یک آزمایش یا نمونه گیری، به دست آوریم. با استفاده از یک مثال، تمام مفاهیم محاسباتی در این فیلم آموزشی، به وضوح برای مخاطب ملموس خواهد شد تا مخاطب در هر شاخه ای از علوم مختلف، قادر به کاربرد این مفاهیم باشد.

همیاردرس
همیاردرس 239 دنبال کننده