نمایش نمایش زنده و طنز استدیویی با لهجه همدانی_این شاگردی کردن

317

نمایش زنده و طنز استدیویی با لهجه همدانی، در برنامه شبانه اینک بهار از شبکه استانی سیمای همدان و هنرنمایی گروه نمایش سیمای همدان، موضوع این قسمت شاگردی کردن است.