داستان های یزد : سینه زنی

1,835
چشم ها پر از التماس، دست ها رو به آسمان بالا می رود، با ریتمی منظم بر سینه ها فرود می آید و اشک ها همراه با آن. جمعی #عاشق، دل از کف داده و #صلح طلب؛ بی نفرت، بغض، کینه، قضاوت و حرف و حدیث. تصویری که دهه هاست ماندگار شده. مهسا رشتی پور Video: @travelshots.ir
pixel