چرا رئیس قوه قضائیه اسم قضات فاسد رو اعلام نكرد

646

- رئیس قوه قضائیه گفت ما لیست قضات فاسد رو اعلام می كنیم! خوب چرا اعلام نمی كنید؟ - استاد رحیم پور ازغدی