داغترین های امروز: #جشنواره جهانی فیلم فجر

ترمیم آسفالت خیابان به کمک مواد ترموپلاستیک

91

(گرمانرم به پلیمرهایی گفته می شود که با افزایش دما بدون تغییر شیمیایی ذوب می شوند. این پلیمرها را می توان به دفعات ذوب و دوباره جامد کرد.)

ویکی پلاست
ویکی پلاست 20 دنبال کننده