جنگ تجاری چین و قربانی شدن ایران

327
در این قسمت از برنامه اکوگپ دکتر محمدمهدی بهکیش در مورد جنگ تجاری میان چین و امریکا و استراتژی ایران در برابر این چالش ها سخن می گوید.
زنده
پخش زنده اختتامیه نمایشگاه اینوتکس ۲۰۲۰
pixel