جنگ تجاری چین و قربانی شدن ایران

178

در این قسمت از برنامه اکوگپ دکتر محمدمهدی بهکیش در مورد جنگ تجاری میان چین و امریکا و استراتژی ایران در برابر این چالش ها سخن می گوید.

اکو ایران
اکو ایران 97 دنبال کننده