جنگ تجاری چین و قربانی شدن ایران

300
در این قسمت از برنامه اکوگپ دکتر محمدمهدی بهکیش در مورد جنگ تجاری میان چین و امریکا و استراتژی ایران در برابر این چالش ها سخن می گوید.
اکو ایران 460 دنبال کننده
pixel