معانی حروف مقطعه 29سوره قرآن کریم توسط ادریس نوین روز

35,648

معانی شگفت انگیز رموز قرآن یا همان حروف مقطعه براساس متن سوره ها.در این ویدئو قوانین حاکم برحروف مقطعه به همراه معنی آن ها بیان شده است. در خصوص معنی حروف مقطعه سوره مریم دقت شود که منظور از سه ها، سه حرفی هایاهمان کلمات سه حرفی یافت شده درسوره هاست و منظور از بیخ تنه همان درخت خرماست که در عرب نماد پاکی و پایداریست و حضرت محمد (ص) به آن تشبیه شده است.