معرفی شرکت پرتو تجهیز بعثت

1,361
شرکت پرتو تجهیز بعثت - فعال در زمینه ابزار دقیق پرتویی - تجهیزات کنترلی پرتویی - تجهیزات ایمنی - تجهیزات آزمایشگاهی - بیمارستانی و ... مرتبط با مواد رادیواکتیو
pixel