ادراک و مشتری مداری : اهمیت مشتری مداری

319

چند شب پیش به یک فست فودی رفته بودم و شخصی سفارشی داد که به درستی آماده نشد ... www.Aamooze.Com

آموزه
آموزه 38 دنبال کننده