رییس سازمان میراث فرهنگی از درآمد گردشگری خبر داد

247

رییس سازمان میراث فرهنگی از درآمد گردشگری خبر داد و گفت: درآمد گردشگری 9 ماهه امسال 8 میلیاردی شد.

pixel