شرح حکمت۲۵، غفلت زایی نعمت ها

63
نعمت زیاد حتما به معنی خوب بودن آدم ها نیست
pixel