همایش هوشمند سازی در حوزه تاب آوری و ایمنی شهرری

44

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۲۰؛ رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در همایش هوشمند سازی در حوزه تاب آوری و ایمنی شهرری ضمن تقدیر از فعالیتهای ستاد مدیریت بحران منطقه 20 گفت: امید است دستاوردها و اپلیکیشن های طراحی شده در این منطقه به سایر مناطق تسری یابد و شاهد ارتقاء آگاهی شهروندان باشیم | یکشنبه 15 اردیبهشت 1398