تزئین کردن به انگلیسی - آراستن به انگلیسی

159

در این ویدئو فعل های پرکاربرد به معنای تزئین کردن و آراستن را به شما می آموزیم.