موشن گرافیک تعرفه های برق

543

موشن گرافیک تعرفه های برق در خصوص میزان مجاز مصرف برق در مناطق عادی،گرمسیر منطقه 1 و2 در سال 98 می باشد