RADIO PACT 12

347
RADIO PACT 12 صورت جریان وجوه نقد، طبق چارچوب استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در ادامه مباحث مربوط به صورتهای مالی، طبق چارچوب IFRS به صورت جریانهای نقدی میرسیم، در این پادکست توضیحاتی درباره تفاوت این صورت مالی طبق چارچوب استانداردهای بین المللی و استانداردهای ایران می آموزیم...
pixel