سکته سلطان سکه به هنگام اعدام که در ایران رویداد

2,638

به گزارش ایران رویداد حکم وحید مظلومین (معروف به سلطان سکه) فرزند حبیب الله و محمد اسماعیل قاسمی فرزند غلامعلی که به جرم افساد فی الارض از طریق تشکیل شبکه فساد اخلال در نظام اقتصادی و ارزی و پولی کشور با انجام معاملات غیرقانونی و غیرمجاز و قاچاق عمده و کلان ارز و سکه به اعدام محکوم گردیده بودند، به اجرا گذاشته شد و سلطان سکه در ایران و همدستانش اعدام شدند. این آخرین فیلم دیده نشده از اعدام سلطان سکه است که در ایران رویداد.