قسمت سوم: ویژگی های یک نرم افزار مجهز به بعد پنحم فناوری بیم (BIM) چیست؟

19

معرفی بعد پنجم فناوری بیم (BIM) - قسمت سوم: ویژگی های یک نرم افزار مجهز به بعد پنحم فناوری بیم (BIM) چیست؟ برای اطلاعات بیشتر به سایت www.isixsoft.com/Academy مراجعه نمایید.

isixsoft 15 دنبال کننده
روز بازی - قسمت 1: فوتبال کلاسیک
%94
کارگردان: اوریول کوئرول مدت زمان: 47 دقیقه
روز بازی - قسمت 1: فوتبال کلاسیک
pixel