کلیپ ثبت نام دانشجویان جدیدالورود دانشگاه علوم پزشکی فسا–مهرماه 1398

1,048

پذیرش 300نفر دانشجو در 13 رشته تحصیلی در مقاطع مختلف از کارشناسی تا تخصص