نتیجه اعتماد به ایالات متحده و اسرائیل چیست؟ | امام خامنه ای

647
http://english.khamenei.ir/news/6842/What-is-the-outcome-of-trusting-the-U-S-and-Israel
pixel