نمایشگر MFD کشتی و لنج . لندینگ کرافت

23

بروزترین نمایشگر چند منظوره کشتی و لنج زاویه سکان + قطب نما = تابلو موتور