گفتگوی دختربچه های چینی به زبان اسپرانتو

314

بنابر نتایج تحقیقات صورت پذیرفته، آموزش مقدماتی زبان اسپرانتو می تواند امر آموزش زبان آموزان را به دیگر زبانها تسهیل بخشد. از این مسئله با عنوان ارزش آموزش مقدماتی اسپرانتو (Propaedeutic value of Esperanto) یاد می شود.

اسپرانتو
اسپرانتو 63 دنبال کننده