یوبوت -تنش و تغییرشکل های سقف یوبوت تحت بارگذاری غیرخطی

372

در این ویدئو یک چشمه از سقف یوبوت به دهانه 15 متر در 15 متر تحت بارگذاری غیرخطی قرار می گیرد و تنش و تغییرشکل های ایجاد شده نمایش داده می شود. http://modiransaze.com