جلسه آموزشی: «شفافیت معادن و صنایع معدنی»

260

حوزه معادن و صنایع معدنی همواره یکی از مستعدترین حوزه ها برای وقوع فساد بوده است. در این ارائه به واکاوی بیشتر صنایع معدنی و راهکارهای مبارزه با فساد در این حوزه خواهیم پرداخت. برای مطالعه بیشتر می توانید به مطلب مربوط به این ارائه در سایت «شفافیت برای ایران» به آدرس l.tp4.ir/l20 و همچنین برای مشاهده سایر ارائه ها می توانید به صفحه آموزش سایت، به آدرس learn.tp4.ir مراجعه کنید.